آموزشگاه موسیقی و نقاشی آوای ایرانیان هنرجو می پذیرد